Regler för garaget

Garageplatsen upplåtes i befintligt skick. Hyresrätten får inte utan hyresvärdens medgivande överlåtas eller upplåtas i andra hand.

Biltvätt får ej förekomma i garaget/på garageplatsen.

Hyresgästen får icke anbringa anordningar av tillfällig eller beständig karaktär på garageplatsen.
Bilnummerskylt och uppsättningsanordning skall godkännas av hyresvärden.

Underhåll av bilplatsen och tillhörande anordningar, med undantag av ovan nämnda skylt, bekostas och ombesörjes av hyresvärden. Hyresvärden äger därmed tillträde till garageplatsen för reparations- och underhållsarbeten. Om underhållsarbete eller därmed jämförliga omständigheter medför tillfälligt hinder eller men i hyresrätten medför detta icke rätt till nedsättning av hyran.

För infart och utfart samt nyttjande av garaget/garageplatsen skall hyresgästen tillse att skador eller olägenheter inte uppkommer, t ex genom ovarsam eller störande körning, olämplig parkering, bränsle- eller oljeläckage, förvaring eller upplag. Hyresgästen förbinder sig att följa hyresvärdens föreskrifter, samt myndighetsföreskrifter för förvaring av brandfarligt gods.

Hyresvärden ansvarar icke för skada på fordon eller annan egendom, såvida skadan icke uppkommit genom eget vållande. Hyresvärden fritager sig även från ansvar för obehörigt intrång.
Hyresgästen har inte rätt till ersättning p g a stöld eller skada, om inte hyresvärden har varit vållande.

Hyresrätten är förverkad
om dröjsmål med betalning av hyran i mer än två dagar efter förfallodagen
om hyresrätten överlåts i andra hand utan hyresvärdens tillstånd
om hyresvärden vägras nödvändigt tillträde

Hyresgästen skall ersätta all skada som åsamkas hyresvärden genom hyresgästens underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal.

Om kvitterad nyckel inte återlämnas i samband med att avtalet upphör har hyresvärden rätt att debitera hyresgästen en särskild avgift till dess att nyckel återlämnas.

Hyresvärden har rätt att anvisa hyresgästen annan parkeringsplats om särskilda skäl föreligger.

För upplåtelse av garageplats med eluttag gäller särskilt

att anslutningskabel tillhandahålls av hyresgästen
att endast S-märkt elapparat och anslutningskabel får användas
att eluttaget alltid skall hållas låst
att anslutningskabel som icke är kopplad till elapparat icke får vara ansluten till eluttag
att hyresgästen ansvarar för elapparat och anslutningskabel vid användandet är i fullgott skick samt omedelbart till hyresvärden anmäler fel på eluttag.